02 428 6688 ejourneyland@gmail.com
02 428 6688 ejourneyland@gmail.com
Price
From26,900 บาท
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

5439

Why Book With Us?

 • No-hassle best price guarantee
 • Customer care available 24/7
 • Hand-picked Tours & Activities
 • Free Travel Insureance

Get a Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.

1.8445.3356.33

Help@goodlayers.com

5 Star Korea

0
 • 5D3N
 • กรุ๊ป : 20 ท่าน
 • ที่พัก : 3 ดาว
 • มิ.ย. - ก.ค. 2565
 • อาหาร : 5 มื้อ
 • สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์

ราคาสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว

สายการบิน

Asiana Airlines

สายการบิน

BKK-ICN       OZ742 เวลาออก 0110 เวลาถึง 0900
ICN-BKK       OZ741 เวลาออก 1930 เวลาถึง 2310

ตารางบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ

น้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง

23 กิโลกรัม (1 ชิ้น) ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการรวม

 • 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 23 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องได้อีก Hand Carry ท่านละ 7 กก. ต่อ 1 ใบ (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย (เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ) *ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ และเปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศปลายทาง จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน หรือ ต้องซื้อตั๋วใบใหม่ ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัด ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • 2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม (ทางโรงแรมอาจไม่มีบริการเตียงเสริม สำหรับการพัก 3 ท่านต่อห้องอาจจะต้องชำระซื้อเพิ่มห้องเดี่ยว) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเกาหลี การจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Korean Vacation, Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) ห้องมีขนาดกะทัดรัด (บางแห่ง) มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี
 • 3. อาหารเช้า 3 มื้อ + อาหารกลางวัน 3 มื้อ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) เมนูอาหารทัวร์ โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารมักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่าน หรือ 1 ชุด 2-4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารคณะให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
 • 4. ค่ารถนำเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการ (การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 6-12 ชั่วโมง โดยหัวหน้าทัวร์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง หากใช้เกินจากเวลา อาจจะต้องทำการเปลี่ยนรถใหม่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยใช้รถบัสคันเดิมหรือทำการเปลี่ยนรถใหม่ (หากมีการเปลี่ยนรถใหม่ ลูกค้าอาจมีความจำเป็นต้องรอรถใหม่มาสลับเปลี่ยน)
 • 5. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • 7. คอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • 8. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว สูงกว่า พ.ร.บ การท่องเที่ยวกำหนด (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็นพิษ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันวินาศภัยที่บริษัทฯ ทำไว้ สำหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) *ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 9. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ราคาค่าบริการไม่รวม

 • 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้น
 • 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • 3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทดำเนินการให้)
 • 4. ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีโดยชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินอินชอน ท่านละประมาณ 80,000 วอน
 • 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • 7. ค่าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ เช่น ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น 1,800 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง **โปรดชำระเต็มจำนวนเมื่อจองทัวร์** ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
 • 8. ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 • 9. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • 10. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และ/หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • 11. ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • 12. ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว / ค่ากักตัว กรณีติดโควิค-19 ที่เกาหลี
 • 13. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือสาธารณรัฐเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • อุ่นใจเพิ่ม เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ

บริการบนรถ

 • น้ำแร่ 1 ขวด ต่อวัน
เงื่อนไขในการจอง

1. ชำระค่าเงินค่าทัวร์ เต็มจำนวน ภายใน 2 วันหรือภายใน 48 ชั่วโมง

2. กรุณาแจ้งรายละเอียด

     – ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)

     – ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น)  + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต + เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19

     – ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

3. หากไม่ชำระ หรือ ชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

4. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 1,000 บาท

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)

การยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบินและผู้จัดทัวร์ปลายทางเกาหลี โดยการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย

—กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง* (ถ้ามี)—

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 

Photos
Itinerary

Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงโซล

สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงโซล – สุขสนุกสุดคุ้ม ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum  (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World  Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้)
อาหารกลางวัน | อิสระอาหารค่ำ | ที่พัก กรุงโซล 2 คืน

Day 3กรุงโซล

กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี  –  ศูนย์น้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ – ศูนย์ฮอตเก็ตนามู – ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดองอาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อิสระอาหารค่ำ

Day 4กรุงโซล

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เหมารถเที่ยวกรุงโซล หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกเมืองเพิ่ม Optional Tour
อาหารเช้า | อิสระอาหารกลางวัน | อิสระอาหารค่ำ

Day 5สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก – วัดโซแกซา – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน                                                                                                                                        

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม PDF : https://shorturl.asia/zK6f0

 

FAQ

I'm a solo traveller, is there a single supplement?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite.

Which currency is most widely accepted on this tour?

– Austria – Euro (EUR)
– France – Euro (EUR)
– Germany – Euro (EUR)
– Italy – Euro (EUR)
– Netherlands – Euro (EUR)
– Switzerland – Swiss franc (CHF)
– United Kingdom – Pound sterling (£)

Should I book pre/post tour accommodation?

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however.

What is cancellation policy?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite.